Dynamo-Roosendaal beidt gymnastieklessen aan in allerlei vormen: ouder/kind gym, kleutergym,
recreatieve gymnastiek voor jeugdleden en volwassenen, danslessen op recreatief en wedstrijd
niveau en turnen op recreatief en wedstrijdniveau. Het merendeel van de sporters is jeugd en een
groot deel streeft goede wedstrijdprestaties na, waarvoor zij afhankelijk zijn van hun begeleiders. Om
risico’s te beperken, voeren wij een preventief beleid ten aanzien van ongewenst en
grensoverschrijdend gedrag. Dit beleid omvat de volgende zaken:

Met iedere medewerker wordt een formeel en getekende gedragscode overeengekomen. In dit
document staat het ongewenst en grensoverschrijdend gedrag beschreven zodat het voor de
medewerkers en vrijwilligers duidelijk is wat niet getolereerd wordt en het aantoonbaar is dat de
vrijwilliger/medewerker kennis heeft genomen van de gedragscode. De inhoud van dit document is
in overeenstemming met het platform vrijwilligers zoals geadviseerd door de Rijksoverheid. De
overeenkomst zal ingezet worden bij een juridisch traject.

Dynamo-Roosendaal heeft een vertrouwenscontactpersoon aangesteld die fungeert als eerste
vertrouwelijke opvang voor al onze sportleden of hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers,
toeschouwers en alle vrijwilligers (trainers en assistent-trainers, bestuur enz.). Binnen het sportpark
Vierhoeven is er daarnaast een samenwerkingsverband van vertrouwenspersonen waarbinnen veel
expertise aanwezig is en waardoor een tweede vertrouwenscontactpersoon beschikbaar is indien nodig. Via
de communicatiemiddelen, zoals de website van Dynamo Roosendaal, staat aangegeven hoe de
vertrouwenscontactpersoon is te bereiken en voor welke vragen en klachten je terecht kan.

Dynamo-Roosendaal heeft een aannamebeleid voor vrijwilligers en medewerkers, die een fase van
intake, introductie en proeftijd kent. Tijdens de intake wordt door een afgevaardigde van het bestuur
een persoonlijk gesprek gevoerd en wordt onder andere de gedragscode toegelicht en het kunnen
overhandigen van een VOG. Bij de te werkstelling in de proeftijd wordt de gedragscode getekend en
dient een VOG overhandigd te worden. Tijdens de proeftijd wordt de geschiktheid in de praktijk
getest, deze taak kan gedelegeerd worden door bestuur aan specifieke aangewezen personen met
geschikte competenties. De proeftijd wordt afgesloten met een evaluatie waarbij de gedragscode
een van de beoordelingselementen zijn. De VOG, getekende gedragscode en de evaluatie worden
gearchiveerd in overeenstemming met Privacyrichtlijnen.